Donaustrategin antagen


Europeiska rådet gav på onsdagen klartecken för Doanustrategin. Detta blir den andra så kallade makroregionala strategin i EU, den första för Östertsjöområdet lanserades under det svenska ordförandeskapet 2009.

Makroregioner är ett nytt koncept i EU-samarbetet där en grupp av medlemsländer väljer att fördjupa sin samordning på ett antal policyområden för att ta sig an ett gemensamt problem. För Östersjön var det främst miljöproblem som övergödning och risken för olyckor med tankbåtar som ledde fram till initativet från Europaparlamentet 2005. Östersjöstrategin omfattar idag en rad samarbetsområden från miljö till forskning och rättsväsendet.

Processen med att ta fram Doanustrategin (”EUSDR”) har pågått sedan 2009. Förhoppningen är nu att länderna runt Donau ska kunna arbeta mer koordinerat med bland annat miljö, transport och sociala frågor i regionen. Strategin försvåras dock en del av att bara 8 av de 14 ingående länderna är EU-medlemmar i dagsläget.

Det pågår i dagsläget lobbyingarbete för ytterligare makroregionala strategier i EU, bland annat så vill flera västsvenska aktörer se en Nordsjöstrategi.

Mer information på ungerska ordförandeskapets webb
(BH)