Kommissionens sista-minuten-justeringar

Nu har EU-kommissionen släppt sitt arbetsprogram. Vad EUbloggen har kunnat se har inga punkter försvunnit eller lagts till utifrån de dokument som bloggen fått se i förväg. Däremot finns det vissa justeringar på punkterna som ska försvinna. Framför allt hittar EUbloggen att ett par frågor som har fått en nådatid på sex månader, att kommissionen säger åt parlamentet och rådet – skynda er att komma överens, men gör ni inte det så rycker vi sladden.

Den omstridda ekologiska maten är ett sådant exempel där inte EU-kommissionen ger dödsstöten på en gång. Där har kommentarstexten gått från ”No foreseeable agreement” till ”If not agreed in six months withdraw and replace by a new initiative.” 

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.01.22

Även satellitdatafrågan får sex månader på sig nå en lösning istället för att ryckas direkt.

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.19.25

Även två andra omstridda direktiv har gått från ”No foreseeable agreement” till att EU-kommissionen anger en väg framåt efter den kritik som kommit efter läckorna av arbetsprogram. Det handlar om luftpartiklarna som nu ska jobbas om och läggas in en översyn av annan lagstiftning och avfallsfrågorna som EU-kommissionen säger att man drar tillbaka för att jobba om till en större och mer ambitiös helhet när det gäller den ”cirkulära ekonomin”.

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.05.24

(PO)

EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (III)

EUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i veckan. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. Det här är ett sista inlägget av flera där bloggen lyfter fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera under nästa år.

Tidigare inlägg:

1) Förslag om bl a lobbyregister

2) Översyn av utstationeringsdirektivet, flygpaket m.m.euflagga1.jpg

EU-kommissionen har i sitt arbetsprogram tio fokusområden. Under rubriken jobb, tillväxt och investeringar kommer bla förslag för att främja integration och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Det är paket som ska stödja medlemsländerna att få långtidsarbetslösa och ungdomar i arbete. Det kommer också en halvtidsöversyn på 2020-strategin.

När det gäller den digitala inre marknaden väntas ett paket (DSM) som förutom att riva gränser i digitala tjänster också kommer att innehålla en förslag om en ändrad copyright.

På energi och klimatområdet kommer mycket att handla om Paris-förhandlingarna om klimatet men under året kommer fler steg mot en energiunion, genom ett strategiskt ramverk som också innehåller en översyn av utsläppshandelssystemet.

Inom området ekonomi och monetära unionen kommer EU-kommissionen att börja titta på hur företagsskatten ska se ut i EU, en fråga som blivit högaktuell efter Luxleaks. Dessutom kommer förslag om skatteinformationsutbyte mellan stater och att fördjupa tidigare lagt paket för en fördjupad ekonomisk och monetär union (six-pack & two-pack).

Cecilia Malmström kommer under året ha en framträdande roll som handelskommissionär eftersom frihandelsförhandlingarna med USA (TTIP) är högprioriterat, men hon kommer också att göra en bred och omfattande översyn av EU:s handelspolitik, med ögonen på om det bidrar till jobb, tillväxt och investeringar. Översynen som Malmström gör kommer att täcka alla typer av handelsfördrag.

När det gäller Malmströms förra portfölj, migrationsfrågorna, så kommer EU-kommissionen fortsätta att balansera mellan att försöka locka högutbildad och skicklig arbetskraft bland annat genom översyn av regelverket för den typen av migration samtidigt som man letar efter vägar efter att bekämpa flyktingsmuggling.

På säkerhetsområdet kommer kommissionen att presentera en agenda fram 2020 som ska fokusera på att även få med nya hotbilder.

EU-kommissionen kommer även att fortsätta arbetet med att att implementera Europarådets Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Jean-Claude Juncker har ju fastslagit att det inte blir tal om någon utvidgning av EU under mandatperioden. När det gäller EU som global aktör blir det en kommunikation inom Grannskapspolitiken och en kommunikation om mål i global hållbar utveckling.

(PO)

EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (II)

EUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Tidigare inlägg:

1) Förslag om bl a lobbyregister euflagga1.jpg

I Kommissionens arbetsprogram finns 10 prioriteringar. En av dessa prioriteringar handlar om att stärka den inre marknaden och förstärka EU:s industriella bas. Den inre marknaden är tillsammans med fred EU:s stora framgångssaga men det finns fortfarande mer att göra för att öka Europas globala konkurrenskraft och för att skapa jobb.

EU-kommissionen planerar här fem initiativ (alltså nästan 20 procent av nästa års inititiativ på en av 10 punkter).

*Paket för en mobil arbetskraft; syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden men också att motverka missbruk. I paketet övergår en översyn att Utstationeringsdirektivet (känt i Sverige genom Vaxholm) och att förbättra EURES (jobbnätverket).

*Inre marknadsstrategi för varor och tjänster: Fokus på fördjupad integration och standardiseringar inom framför allt små och medelstora företag där man bedömer tillväxtkraften är som störst, som tjänsteföretag, byggmarknaden, handel, avancerad tillverkning men även det som kallas för reglerade yrken (ex apotek).

*Plan för kapitalmarknadsunion: En handlingsplan för att förbättra finansieringen av företag genom se över och skapa mer effektiva instrument, däribland ett ramverk för säkerhet vid lån.

*Ramverk för Finansiella institutioner som inte är banker: Syftar till att skapa ett ramverk för att hantera kriser i finansiella instititutioner på samma sätt som för banker.

*Flygpaket: Syftar till att förbättra konkurrensen på den europeiska flygmarknaden, innebär bland annat en översyn av EASA, Europeiska luftsäkerhetsmyndigheten, 216/2008 och en kommunikation där utmaningar och hur man ska förbättra konkurrensen ska identifieras.

(PO)

EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (I)

euflagga1.jpgEUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Under punkten en union för demokratisk förbättring aviserar kommissionen att man kommer att lägga fram ett förslag om att alla EU-institutioner måste vara öppna med vilka lobbyister som är verksamma med att påverka beslutsprocessen. Ett öppet lobbyregister är ett krav som nästan ett helt enigt parlament tidigare ställt sig bakom.

I kommissionens tidigare aviserade riktlinjer finns också avsiktsförklaringen att se över processen som godkänner GMO, det för att bättre svara upp mot oron som finns både hos medlemsstater och hos konsumenter.

Under 2015 kommer också kommissionen att lägga förslag för att minska byråkratin och effektivisera beslutsfattandet.

Till sist ska man alltid ha en reservation med, det handlar alltså om ett utkast och det är fullt möjligt att någon förändring sker i sista stund eller runt sittande bord på EU-kommissionens möte på tisdag.

(PO)

EUbloggen avslöjar: EU-kommissionen ränsar bort 80-tal förslag

I nästa vecka ska EU-kommissionen spika sitt arbetsprogram för 2015. Det har tidigare aviserats att EU-kommissionen kommer att rensa bort en rad lagförslag där det hänt för lite och framgång är osäker för att istället fokusera på det som ligger i linje med kommissionens prioriteringar.

Förslagen som rensas bort bort kan också handla om att verkligheten sprungit om förslagen eller där Timmermans vakande öga, när det gäller att minska regelverk och sätta subsidiaritetsprincipen främst, har slagit ner, eller så klart en kombination av allt.

– Det är bra att mängden lagstiftning minskar, skärper behovet av att prioritera och lagstifta där EU-beslut gör skillnad, twittrar Gunnar Hökmark (M) till EUbloggen som får medhåll från Cecilia Wikström (FP) som också twittrar till bloggen:

– Detta är en del av hela iden med Bättre Lagstiftning, som nu får genomslag en bit i taget. Väldigt positivt!

Enligt vad EUbloggen har sett bland läckta dokument kommer det att handla om ett 80-tal olika förslag som kommer att ryckas bort av EU-kommissionen och försvinna från EU-beslutsprocessen medan 23 nya läggs till. Det kan fortfarande ske ändringar innan EU-kommissionen spikar listan på tisdag för att presenteras för Europaparlamentet på onsdag.

Mest kontroversiellt torde vara att direktiv för sopor & luft som nu stoppas. Kommissionen skickade tidigare en provballong som fick starka reaktioner, men uppenbarligen inte starka nog. Som orsak anges att man inte tror att Rådet och Parlament kan nå en överenskommelse (och i fallet luften så läggs det över i en framtida lagstiftning).

”Inte komma överens” är orsaken bakom 18 av de direktiv som dras tillbaka. Här finns även finansiering av kärnkraftverk, alkoholskatter, medicinpriser, skatter på fordon som flyttas över gränser (en långkörare sen 1998), personbilsskatter, skatter på el & energiprodukter, organiskt odling & märkning, satellitdata m.m.

Räkna med att det blir politisk debatt om flera av dessa tillbakadraganden under den veckan som kommer. Samtidigt finns det förslag som försvinner som politiker gör tummen upp åt:

– Mycket positivt att eko-förslaget dras tillbaka. Det innehöll förslag som baserade sig mer på en inte så verklighetsförankrad bild av vad som är ”naturligt” jordbruk snarare än vad som är bra ur miljö- och djurvälfärdssynpunkt. Förslaget skulle krånglat till det betydligt för svenska producenter, så bra att det förpassas ut på kommissionens gödselhög
, skriver riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) i ett mejl till bloggen.

Den vanligaste orsaken att ärende försvinner på listan är dock att det rensas för att tiden sprungit förbi lagstiftningen eller att väsentliga delar har genomförts genom andra direktiv.

(PO)

Uppdaterat: Reax på twitter