Varför har Sverigedemokraterna kvar Joel Ankar?

Sverigedemokraternas numera väl kände politiske tjänsteman Joel Ankar fortsätter att jobba kvar. Det var Aftonbladet som avslöjade att Kristina Winbergs tjänsteman tidigare uttryckt sig på ett sätt som inte var riktigt lämpligt (understatement). Winberg gav då honom sparken av förtroendeskäl men idag berättar flera medier att han jobbar kvar.

EUbloggen kan också bekräfta att Ankar jobbar och har vid flera tillfällen under våren/sommaren setts i parlamentet tillsammans med chefen. Det Winberg har sagt är att det är parlamentets regler som stoppar henne från att avskeda Ankar. Men det stämmer inte med tjänsteskrifterna (läs utdraget nedan).

Dessa regler ger Winberg rätten att sparka Ankar om hon vill utifrån förtroendefrågan. Så frågan uppstår nu är hur har egentligen Winberg motiverat avskedandet? Om hon sagt till parlamentet att Joel Ankar ska avskedas men att han inte gjort några fel i sitt jobb, eller hur han fått jobbet och förtroendet kvarstår men det blev lite jobbigt med svenska medier så är det klart att parlamentet säger nej.

Om Winberg skulle ha avskedat Ankar med hänvisning till förtroendefrågan skulle han ha haft en månads uppsägningstid och varit borta för länge sedan. Vill inte Winberg bli av med Ankar, eller har SD inte klarat av att formulera hur förtroendet har brutits?

Förtydligande: Ovan handlar om medlingsförfarandet som alltså eventuellt (men det får SD svara på) kan ha slutat med Ankar blev kvar. Läs mer här, särskilt Artikel 20, termination of contract.

Så bollen tillbaka till Sverigedemokraterna, hur kommer det sig att Joel Ankar fortfarande är kvar?

Fetningarna i det aktuella stycket är mina för tydlighetens skull:

KAPITEL 9

Anställningens upphörande

Artikel 139

  1. Förutom vid dödsfall ska den ackrediterade parlamentsassistentens anställning upphöra i följande fall:

a)Vid det datum som anges i avtalet, i enlighet med artikel 130.1.

b)vid utgången av den månad då den ackrediterade parlamentsassistenten fyller 66 år eller, i undantagsfall, det datum som fastställs i enlighet med artikel 52 andra och tredje styckena i tjänsteföreskrifterna.

c)Om assistenten har anställts för att bistå endast en ledamot av Europaparlamentet i enlighet med artikel 128.2: vid utgången av den månad då ledamotens mandat löper ut, vare sig detta sker på grund av dödsfall, avgång eller av andra skäl.

d)Med beaktande av att arbetsrelationen mellan ledamoten och den ackrediterade parlamentsassistenten grundar sig på förtroende, vid utgången av den uppsägningstid som föreskrivs i kontraktet, som ger den ackrediterade parlamentsassistenten eller Europaparlamentet, på begäran av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som den ackrediterade parlamentsassistenten anställdes för att bistå, rätt att säga upp anställningskontraktet innan det löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månad för varje fullgjort tjänsteår, dock minst en månad och högst tre månader. Uppsägningstiden får dock inte börja löpa under en graviditet som bekräftats genom läkarintyg, mammaledighet eller sjukledighet, såvida sjukledigheten inte överstiger tre månader. Den ska dessutom skjutas upp tills vidare under en graviditet som bekräftats genom läkarintyg, mammaledighet eller sjukledighet inom de angivna gränserna.

e)Om den ackrediterade parlamentsassistenten inte längre uppfyller villkoren i artikel 128.2 a, med förbehåll för möjligheten att bevilja undantag enligt den artikeln. Om undantag inte beviljas, ska den uppsägningstid som föreskrivs i led d tillämpas.

  1. Om avtalet upphör att gälla enligt punkt 1 c, ska den ackrediterade parlamentsassistenten ha rätt till en ersättning som motsvarar en tredjedel av hans eller hennes grundlön för tiden mellan den dag då han eller hon lämnar sin tjänst och den dag då avtalet löper ut. Högst tre månaders grundlön får betalas ut.
  1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 48 och 50, vilka är tillämpliga på motsvarande sätt, kan en ackrediterad parlamentsassistent sägas upp utan uppsägningstid om han eller hon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet allvarligt åsidosätter sina förpliktelser. Den myndighet som avses i artikel 6 första stycket ska efter att ha gett den anställde möjlighet att försvara sig fatta ett motiverat beslut.

Särskilda bestämmelser för disciplinförfarandet ska fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1.

3a. De tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 125.1 ska föreskriva ett förlikningsförfarande som ska tillämpas innan en ackrediterad parlamentsassistents kontrakt upphör, på begäran av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som denne anställdes för att bistå eller den berörda parlamentsassistenten i enlighet med punkterna 1 d och 3.

  1. Anställningstid för en ackrediterad parlamentsassistent ska inte betraktas som tjänsteår i den mening som avses i artikel 29.3 och 29.4 i tjänsteföreskrifterna.