EU-kommissionen till Sverige – vi lägger oss inte i momsen

EUbloggen har ju tidigare konsterat att man nog inte ska skylla momsen på ideell sektor helt och hållet på EU. Senaste aktuella fallet är ju Second Hand-försäljningen som ska momsbeläggas efter att svensk byråkrati valde hårdför tolkning av EU-rätten.

I veckan fick dock finansminister Magdalena Andersson välsignelse från EU-kommissionen att ignorera frågan. Även om EU-kommissionen principiellt anser att den svenska momsbefrielsen är fel så konstaterar man att det i Sverige (liksom i andra länder som har momsbefriat ideella föreningar) inte påverkar EU:s inre marknad och därmed läggs överträdelseärendet ned. Ett beslut som var ganska väntat.

Det här innebär att regeringen utan behöva snegla lika neurotiskt på EU-rätten som Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen gjort nu kan åtgärda problemet om man lyckas komma till skott med ett förslag.

Skattutskottets ordförande Per Åsling (C) lovar alltjämt en snabb och positiv behandling i riksdagen för ny lagstiftning. I ett pressmeddelande säger Åsling också att inbetalad moms borde återbetalas:

– Det är orimligt att hjälporganisationer ska bära det ekonomiska hundhuvudet för att Finansministern och regeringen vaknat i elfte timmen och därmed misslyckats med att lösa skatteproblemet i tid.
– Vi anser att Skatteverket bör upphöra med att ta in moms från ideella föreningar i väntan på nya regler. Dessa regler måste innebära att inbetald moms återbetalas.

Second hand, ännu en svensk tolkning

Jag skrev en ledare för Hälsingetidningar (Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren och Ljusdals-Posten) i lördags om Second Handmomsen. Här är det förvaltningsrätten som i en dom som Skatteverket tolkat så att det där med Second Hand och ingen moms inte går ihop sig. Risken är dock väldigt stor att det återigen är en nitisk tolkning, likt den med snuset, av EU-lagstiftning som den här gången har gjorts av Skatteverket.

I Högsta Förvaltningsdomstolen dom i fallet Ullareds IK är det följande mening som fått Skatteverket att springa iväg:

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör i vart fall butiksförsäljning med skänkta varor som bedrivs under villkor som framstår som jämförbara med kommersiell handel i t.ex. antikvariat, antikhandeln eller butiker för andrahandsförsäljning av märkeskläder inte anses jämförbar med den traditionella loppmarknadsformen. Fråga är då om en gräns kan dras mellan sådan verksamhet och den enklare butiksförsäljning som är i fråga i målet.”

Skatteverkets tolkning kom nu i höstas och har hettat till efter att Skatteverket i veckan gått ut och begärt att föreningar med Second Handföreningar ska momsregistrera sig.

Men mycket talar för att svensk politik ganska enkelt skulle kunna täppa till hålet. För när man tittar på vad Förvaltningsdomstolen skriver om EU-rättens påverkan så framstår inte EU:s mervärdesskattedirektiv som boven i dramat:

Mervärdesskattedirektivet, 2006/112/EG, omfattar alla beskattningsbara personer, varmed avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syften och resultat. Direktivet innehåller emellertid regler om olika undantag från skatteplikt, som kan få betydelse för verksamhet som bedrivs av en ideell förening.

Närmast av intresse är bestämmelsen om undantag för skatteplikt för tillhandahållande av tjänster och omsättning av varor som görs av t.ex. idrottsföreningar i samband med penninginsamlingsevenemang som anordnas uteslutande till förmån för organisationen själv, förutsatt att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen (artikel 132.1 o).

EU-domstolen har i sin hittillsvarande praxis inte haft att ta ställning till hur långt begreppet penninginsamlingsevenemang sträcker sig. Någon anpassning av 4 kap. 8 § ML till direktivets regler i de nu aktuella avseendena har inte gjorts. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 angett att en dialog förs med EU-kommissionen (prop. 2012/13:1 vol. 1, s. 318 f.).”

Det finns alltså inget som direkt verkar spöka i EU-rätten, dessutom har kanske den avgörande frågan hur långt begreppet penninginsamlingsevenemang kan pågå inte prövats. Andra länder som Finland har inte heller momsbeskattat ideell Second hand. Därför borde lite aktivitet från regeringens sida kunna justera lagstiftningen så att Röda korset med flera kan fortsätta sin ideella verksamhet, särskilt (vilket är min ledares huvudpoäng) som att skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) flaggat för en snabb och välvillig behandling för att säkerställa stöd i riksdagen (vilket inte ska föraktas med tanke på den parlamentariska situationen).

(PO)